RSS

test

test

ดู บ้านหนองแสน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

แผนผังการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสนเหนือ
            นายชัยธนาเผื่อนพึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสน
ชนายพิชัยบุญดารา
(ปลัดอบต. หนองแสน)
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวเขมนันท์ประภาศรี)
ษานักวิชาการศึกก
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พระอธิการศุภักษรฐิติญาโน
(ศูนย์ประธาน)
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองแสนเหนือ
ครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 3 คน
1. คำนางสาวสุพรรณีประกอบ
2. เกตุนางสงค์การเพียง
3. ศรีนางสาวพัชนีบาริ

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read Users' Comments (0)

ศูนย์เด็กเล็ก

ศูนย์เด็กเล็ก ตำบลหนองแสน
ข้อมูลที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบล หนองแสน อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44120
โทรศัพท์ 043-982545 , 085-6424784
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสน
อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 30 กิโลเมตร
สาธารณูปโภคของศูนย์ พื้นที่ 1 ไร่
อาคารเรียน 1 หลัง 1 ชั้น 1 ห้อง
โรงอาหาร แยกจากตัวอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี 1 ห้อง
อุปกรณ์ดับเพลิง มี 1 ถัง
คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 เครื่อง
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 0 เครื่อง

ปรัชญาการศึกษา
ประวัติความเป็นมาของศูนย์ ผู้ก่อตั้ง กรมการศาสนา
ปีก่อตั้ง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
งบประมาณ 200,000 บาท
คณะบุคลากรการศึกษา ผู้บริหาร ชื่อ พระอธิการศุภักษร ฐิติญาโน
ตำแหน่ง ประธานศูนย์
คณะครูและบุคลากร
เพศ -ชาย 0 คน
-หญิง 3 คน
วุฒการศึกษา –ต่ำกว่าปวช./ม.6 0 คน
-ปวช/ม.6 0 คน
-ปวท./ปวส. 0 คน
-ปริญญาตรี(การศึกษา 2 คนครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ )
-ปริญญาตรี 0 คน
-อนุปริญญา 1 คน
-(ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ )
-อื่นๆระบุ 0 คน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 11 คน
ผู้ดูแลเด็ก 7 คน
ตำแหน่งงาน -นักการภารโรง 0 คน
-ผู้ดูแลเด็ก 3 คน
-แม่ครัว 1 คน
-คนขับรถ 0 คน
-อื่นๆระบุ 0 คน
จำนวนนักเรียน 65 คน
การจัดห้องเรียน -อายุมากกว่า 3 ขวบ 28 คน
-อายุมากกว่า 2 ขวบ 22 คน
-อายุน้อยกว่า 2 ขวบ 15 คน

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read Users' Comments (0)